Character

Kame Mecha

Toys of Kame Mecha


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Yatter Wan Choshingokin CSG-02 Unifive Choshingokin 09.1999
1 toys