Toy Line

RAH220

Toys from the RAH220 line

36 toys 1 2 »»

Name Model No. Release Date

Apollo Geist RAH220 RAH220 033 --

Bat-Man RAH220 RAH220 010 --

Bee Woman RAH220 RAH220 020 --

Bone Soldier RAH220 RAH220 008 --

Cobra-Man RAH220 RAH220 026 --

Death Chameleon RAH220 RAH220 016 --

Destron Soldier RAH220 RAH220 017 --

Eye Mask Soldier RAH220 RAH220 007 --

Gebacondor RAH220 RAH220 027 --

Hasami Jaguar RAH220 RAH220 018 --

Ika Fire RAH220 RAH220 023 --

Kame Bazooka RAH220 RAH220 019 --

Kamen Rider 1 RAH220 Later Type (Sakurajima 1) RAH220 001X --

Kamen Rider 2 RAH220 RAH220 005 --

Kamen Rider Amazon RAH220 RAH220 035 11.2002

Kamen Rider New 1 RAH220 RAH220 004 --

Kamen Rider New 2 RAH220 RAH220 031 --

Kamen Rider RAH220 Later Type RAH220 001 --

Kamen Rider V3 RAH220 RAH220 011 --

Kamen Rider X RAH220 RAH220 032 --

Kikaider RAH220 RAH220 002 --

Praying Mantis-Man RAH220 RAH220 014 --

Riderman RAH220 RAH220 012 --

Saboteguron RAH220 RAH220 030 --

Sarasenian RAH220 RAH220 015 --

Scorpion-Man RAH220 RAH220 013 --

Shocker Rider 2 RAH220 RAH220 004X2 --

Shocker Rider 3-6 RAH220 RAH220 004X3 01.04.2003

Shocker Rider RAH220 RAH220 004X --

Shocker Soldier RAH220 Early Type RAH220 006 --
36 toys 1 2 »»