Toy Line

RAH220

Toys from the RAH220 line


Name Model No. Release Date

Yamogerasu RAH220 RAH220 021 --

Praying Mantis-Man RAH220 RAH220 014 --

Kamen Rider V3 RAH220 RAH220 011 --

Spider-Man RAH220 RAH220 009 --

Bat-Man RAH220 RAH220 010 --
36 toys view more