Character

Fan Fan

Thumbnails

Toys of Fan Fan


Name Manufacturer Toy Line Release Date

SD Char's Zugock MS Gokin Banpresto Banpresto SD Gokin 11.1999
GM Kadou Senshi GD-28 Bandai Chogokin 10.2000
2 toys