Character

Sazer Mithras

Toys of Sazer Mithras


Name Manufacturer Toy Line Release Date
Sazer Mithras Real Great Model Konami Choseishin 10.02.2003
1 toys