Series

Kaibutsu-kun

Characters from Kaibutsu-kun


Name Designer Genus

Kaibutsu-kun Fujio Fujiko Comic
1 characters

Toys from Kaibutsu-kun


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Kaibutsu-kun Chogokin GB-43 Popy Chogokin 1979

Kaibutsu-kun Chogokin DX GB-44 Popy Chogokin 1979
2 toys