Character

Kaibutsu-kun

Toys of Kaibutsu-kun


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Kaibutsu-kun Chogokin DX GB-44 Popy Chogokin 1979

Kaibutsu-kun Chogokin GB-43 Popy Chogokin 1979
2 toys