Toy Designer

Takezaki Tony

Toys designed by Takezaki Tony


Name Toy Line Release Date

Yumiko Shaku's Zaku II MSiA Mobile Suit in Action 07.2004
1 toys