Character

Helibotaru

Toys of Helibotaru


Name Manufacturer Toy Line Release Date
Helibotaru Gokin Takatoku Toys Z-Character 1975

Kuwagattan Choshingokin-Grip Unifive Choshingokin 02.2000
2 toys