Character

Akiba Emiri (Emily)

Toys of Akiba Emiri (Emily)


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Kasuga Saria & Akiba Emiri Microaction Takara Microman 12.20.2007
1 toys