Character

Ariae Koushirou (Orion)

Toys of Ariae Koushirou (Orion)


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Orion & Onigumo Set Microaction Takara Microman 12.06.2007
1 toys