Character

Akuma-kun (1989)

Toys of Akuma-kun (1989)


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Akuma-kun Electronic Chogokin Bandai Chogokin 1989
1 toys