Character

Microlady Kanon

Toys of Microlady Kanon


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Kanon Microlady Takara Microman 03.2005
1 toys