Character

Issun Boshi

Toys of Issun Boshi


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Issun Boshi Chogokin GA-69 Popy Chogokin 1976
1 toys