Character

Shikiken

Toys of Shikiken


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Shikiken Gokin Takatoku Toys Z-Character 1977

Shikiken (Mini) Gokin Takatoku Toys Z-Character 1977
2 toys