Character

Turbo Kai

Toys of Turbo Kai


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Turbo Kai Dagtector DX Takara Brave 1996
1 toys