Character

Zyutei Daizyujin

Toys of Zyutei Daizyujin


Name Manufacturer Toy Line Release Date

6 Great Guardian Beast Combination Gods Set Bandai Super Sentai 1992
1 toys