Character

Kurojishi

Thumbnails

Toys of Kurojishi


Name Manufacturer Toy Line Release Date
Kurojishi Chogokin DX Bandai Chogokin 1986
1 toys