Character

Mikoto Utsugi

Toys of Mikoto Utsugi


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Mikoto Utsugi Microaction Takara Microman 08.26.2005
1 toys