Character

Yoko Misaki

Toys of Yoko Misaki


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Eiplane Magnemo 11 Takara Magnemo 1976
1 toys